ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ – Διαγωνισμός VALENTINE’S DAY»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών, διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ – Διαγωνισμός VALENTINES DAY» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό τη διάθεση δύο smartwatch, ένα SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch 46mm σε μαύρο χρώμα και ένα SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch 4G 42mm σε ροζ χρώμα.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ΟΝΕ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία έχει επιλέξει ως συνεργάτιδα, για την υλοποίηση του Προγράμματος, την εταιρία «CARE DIRECT», (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.germanoscontest.gr.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρο για τον νικητή της κλήρωσης το ειδικότερα αναφερόμενο στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 20:00:00 της Παρασκευής 08 Φεβρουαρίου 2019, έως και τις 23:59:59 της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους.

Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και του Συνεργάτη, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE corner καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ).

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στη σελίδα www.germanoscontest.gr, να συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας, τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θεωρείται η πρώτη χρονικά.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων /χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 14 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα, ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και του Συνεργάτη, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχόμενου και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, στα γραφεία του Συνεργάτη OGILVY ONE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με διεύθυνση Ημαθίας 10Α, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη και συμβολαιογράφου, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη του νικητή (εφεξής «Νικητής») του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.germanoscontest.gr. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Νικητή.

8. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) Νικητές και δύο (2) επιλαχόντες. Οι Νικητές κερδίζουν από ένα (1) smartwatch στο χρώμα που έχουν επιλέξει, ο πρώτος νικητής ένα SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch 46mm σε μαύρο χρώμα, ο δεύτερος νικητής ένα SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch 4G 42mm σε ροζ χρώμα, (εφεξής «Δώρο). Ο Νικητής θα παραλάβει το Δώρο του σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την ανάδειξή του ως Νικητή μέσω εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στη διεύθυνση (εντός Ελλάδος) που θα του ζητηθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεργάτη. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τη Διοργανώτρια. Ο Νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το εν ισχύ διαβατήριό του, για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου. To Δώρo είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η επικοινωνία με τον Νικητή θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Κλήρωση και την ανάδειξη του Νικητή, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με τον Νικητή, ο τελευταίος θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω, θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρο του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00 έως και την Πέμπτη 13/12] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

10. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο Νικητής ή/και ο συνοδός του (ανήλικος ή μη) δεν αποδεχθούν να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου, σύμφωνα με του παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη παράδοση των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή/και αστική προς οποιονδήποτε Νικητή, συνοδό του Νικητή (ανήλικο ή μη) ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/-ούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, αποθετικές ή εύλογες ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Για οποιοδήποτε ελάττωμα του Δώρου, ο νικητής μπορεί να απευθύνεται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την απόδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ παύει να υφίσταται.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου, Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας. Εν συνεχεία για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο και E-mail του Συμμετέχοντα.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας και την απόδοση των δώρων.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών, (β) η τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητές), η αποστολή του Δώρου στη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που έχουν δηλώσει και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης και απόδοσης των δώρων του Προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Ειδικότερα, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους, πλην όσων έχουν δηλώσει τη ρητή συναίνεση τους στην ιστοσελίδα www.germanoscontest.gr (α) για ενημέρωση αναφορικά με τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες του Ομίλου ΟΤΕ ή/και νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και (β) δημιουργία ατομικού προφίλ με σκοπό την παροχή προσαρμοσμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης/διαφήμισης βάσει των ενδιαφερόντων του συμμετέχοντα.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνο αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος συνεργάζεται με

Α. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE – ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.» (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) που εδρεύει στην Ημαθίας 10Α, Γέρακα Αττικής, η οποία έχει επιλέξει ως συνεργάτιδα για την υλοποίηση του Προγράμματος,

Β. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Care Direct που εδρεύει στη Δερβενακίων 8, Δάφνη Αττικής.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

  • Όνομα συνδρομητή/χρήστη

  • Αριθμό κινητού τηλεφώνου

  • Διεύθυνση email

Πέρα των ανωτέρω αποδεκτριών, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβασή τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν.

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

• Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

• Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

• Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ A.Β.Ε.E.», που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), με τηλέφωνο επικοινωνίας 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό για την προωθητική ενέργεια.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό, ή στο 2108006000 από κινητό, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23o χλ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια ΓΕΡΜΑΝΟΣ – Διαγωνισμός VALENTINES DAY» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanoscontest.gr/valentine/terms

Οι όροι που αφορούν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά τη λήξη του και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

13. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.germanoscontest.gr

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλον όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.germanoscontest.gr που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.germanoscontest.gr. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.germanoscontest.gr, καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

16. Οι παρόντες Αναλυτικοί όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.